La LISMI

Llei d’integració social del minusvàlid

La LISMI

Llei d’integració social del minusvàlid

La Fundació Humanitària Dr. Trueta, com a titular d’un Centre Especial de Treball destinat a persones amb disminució derivada de malaltia mental, pot oferir a les empreses la possibilitat d’acollir-se a les mesures alternatives que preveu la LISMI.

Objectius i alternatives de la LISMI

La LISMI pretén garantir la integració de les persones discapacitades en diferents àmbits de la societat. En el de l’ocupació, l’objectiu és promoure la incorporació d‘aquests col·lectius en el mercat de treball ordinari.

En l’aricle 38.1 d’aquesta normativa s’estableix l’obligació de les empreses de més de 50 treballadors indefinits a contractar un nombre de discapacitats que no sigui inferior al 2% de la plantilla. D’altra banda, el RD 364/2005 introdueix altres possibilitats a les quals poden acollir-se aquelles empreses que, pels motius previstos per llei, no puguin complir amb aquesta quota de contractació directa, com són les anomenades mesures alternatives.

Cal assenyalar que aquestes mesures són considerades excepcionals, és a dir que per adoptar-les és necessari que les empreses acreditin la impossibilitat de contractar el nombre de persones discapacitades al qual obliga la llei, per algun dels motius següents:

Aquesta declaració d’excepcionalitat tindrà una validesa de 3 anys, després d’aquest període serà necessari sol·licitar una nova declaració d’excepcionalitat.

Les mesures alternatives que les empreses amb declaració d’excepcionalitat podran aplicar per tal de complir l’obligació de reserva d’ocupació en favor de les persones discapcitades són:

En aquest cas, l’import anual haurà de ser, al menys, 1,5 vegades l’IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples), per cada treballador discapacitat que s’hagi deixat de contractar.